Silva Ana Cristina (Portugal)

Competitions : 47
DateEventCompetitionCouples
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO37 SING LAT You+Ad C2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO17 SING STD Jun I C3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO46 SeniorIII AN LATo3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO28 STD Senior III+IV AN3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOYOUTH CHOR LATIN2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO36 SING LAT Jun I C2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO15 STD Juvenil F2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO45 LAT Senior IV BN+AN2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO25 STD Youth CN3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOSENIOR CHOR LATIN1
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO35 SING LAT Youth 2T3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOAdult S-CHOR LATo2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO15 LAT Juvenil F2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO44 Adulto II CN+AN LATo2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO24 STD Junior II CN2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOJUVENILE CHOR LATIN2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO34 SING LAT Jun II 2T5
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOADULT CHOR LATIN2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO13 COM Juv II + Jun I 1T3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO43 LAT Senior III CN+BN2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO21 STD JunII+You 1T3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOJuvenile S-CHOR LATo2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO33 SING LAT Jun I 2T4
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOJunior S-CHOR LATo1
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO12 COM Jun I 2T2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO42 LAT Youth CN3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO19 SING STD JunII+You 2T5
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO48 LAT Adulto I AN+AI4
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO31 SING LAT Juv II 2T4
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOJUNIOR CHOR LATIN5
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO41 Junior II CN+BN LATo5
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO18 SING STD JuvII+JunI 2T4
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO47 LAT Senior I+II AI2
29.05.2022MAO 2022 DOMINGO30 LAT Youth 1T3
29.05.2022MAO 2022 DOMINGOYouth S-CHOR LATo2
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO28 SING Lat Juv II+Jun I 2T4
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO38 LAT Senior III C+B2
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO27 LAT Jun II+Youth 1T3
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO37 LAT Youth C4
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO36 LAT Junior II C+B5
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO43 LAT Adulto I AN+AI3
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO35 LAT Juv II F3
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO42 LAT SEN III AN+AI4
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO32 SING Lat You+Ad CN2
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO41 LAT Senior IV C+B2
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO30 SING Lat Jun II+You 2T5
28.05.2022MAO 2022 SABÁDO40 LAT Senior I+II AI2